Privacyverklaring

Privacybeleid Kunstgebit Zorgcentrum B.V.

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. gevestigd aan
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst;
Botermarkt 57, 5404 NV Uden;
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel;
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.kunstgebitzorgcentrum.nl
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst;
Botermarkt 57, 5404 NV Uden;
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel; 0773988845

Kani Kamalizadeh is de Functionaris Gegevensbescherming van Kunstgebit Zorgcentrum B.V. Zij is te bereiken via admin@kunstgebitzorgcentrum.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekering

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en eventueel het declareren bij uw zorgverzekeraar
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Kunstgebit Zorgcentrum tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens volgens het kwaliteitshandboek van Roozenboom:

Document Verantwoordelijke Bewaarperiode
Facturen Tandprotheticus 8 jaar
Patiëntendossiers Tandprotheticus 15 jaar
Personeelsdossiers Tandprotheticus Tot 5 jaar na uitdiensttreding
Arbeidsovereenkomsten Tandprotheticus Tot 5 jaar na uitdiensttreding
Voortgangsdocument Tandprotheticus 3 jaar
Contract met de Arbo-dienst Tandprotheticus Actueel
RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) Tandprotheticus 3 jaar
Notulen regio-overleg ONT Tandprotheticus 3 jaar
Actielijsten werkoverleg Tandprotheticus 3 jaar
Onderhoudregistratieformulier Tandprotheticus 3 jaar
Faxbestellingen Tandprotheticus 3 jaar
Bestellijst Tandprotheticus 3 jaar
Verslag management review Tandprotheticus 3 jaar
Klanttevredenheidsenquête Tandprotheticus 3 jaar
Register afwijkingen Tandprotheticus 3 jaar
Audit formulier Tandprotheticus 3 jaar
Auditrapporten Tandprotheticus 3 jaar
Verouderde versies procedures Tandprotheticus 3 jaar
Introductieformulier Tandprotheticus Tot 5 jaar na uitdiensttreding

 

De beheerder(s) zijn verantwoordelijk voor opslag, bescherming en terugzoekbaarheid van de hier genoemde documenten. Na de in de laatste kolom verstreken termijn moeten de registraties worden vernietigd door de beheerder. Wanneer de beheerder het raadzaam acht deze registraties langer te bewaren, dient de tandprotheticus te worden ingelicht. De bewaarperiode wordt dan aangepast.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunstgebit Zorgcentrum B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kunstgebit Zorgcentrum B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming door middel van het informed consent.

Categorie Doel Gegevens
Gezondheidsinstellingen Tandheelkundige behandelingen NAWTE, BSN, geboortedatum
Leveranciers Inkopen persoon-specifieke materialen Naam, geboortedatum
Overheidsinstellingen Arbeidsovereenkomst, arbeidsongeschiktheid, belasting NAWTE, BSN, geboortedatum

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

www.kuntsgebitzorgcentrum.nl maakt gebruik Analytische cookies. Deze cookies meten bijvoorbeeld: het aantal bezoekers op de website, de tijd dat bezoekers op de website verblijven en welke pagina’s er worden bekeken. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstgebit Zorgcentrum B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@kunstgebitzorgcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kunstgebit Zorgcentrum B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@kunstgebitzorgcentrum.nl